Vedtægter

Vedtægter


§ 1. Hjemsted

Klubbens navn er Grenaa Billard Club af 1985 - forkortet GBC 85.

Dens hjemsted er: 8500 Grenaa.


§ 2. Formål

Klubbens formål er inden for DIF’s og DDBU’s love og reglementer samt amatørbestemmelser at fremme interessen for billardsporten, så den dyrkes under noble og sportslige former, og således at klubbens medlemmer gennem aktiv deltagelse i klubbens aktiviteter får gode muligheder for at knytte sociale kontakter.

 

§ 3. Ind- og udmeldelse

Som medlem kan optages enhver, der ikke har karantæne eller er udelukket af nogen anden klub under DDBU.


Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt på indmeldelseskort til kassereren. Ved indmeldelse betales det indskud, som til enhver tid er gældende. Indskuddet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Ved genindmeldelse inden 6 måneder efter udmeldelse betales et gebyr svarende til en kontingentperiode.


Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren og har gyldighed fra udløbet af den pågældende kontingentperiode. Bestyrelsen kan dispensere herfra ved klubskifte.


Udmeldelse kan først effektueres, når medlemmet har tilbageleveret eventuelt udleverede nøgler til kassereren, og der i øvrigt ikke består noget økonomisk mellemværende mellem medlemmet og klubben.

 

§ 4. Ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Der vælges desuden 1 suppleant.


Bestyrelsesmandaterne omfatter:

Formand og 1 bestyrelsesmedlem, som vælges på lige årstal.

Kasserer vælges på ulige årstal.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde.

Kassereren har fuld råderet over klubbens indestående i pengeinstitutter samt over klubbens kontante beholdning.


Ved indgåelse af købs- eller låneaftaler tegnes klubben af formanden og kassereren i forening.


Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden - og i dennes fravær næstformanden - kan træffe afgørelse i uopsættelige sager. Afgørelsen forelægges bestyrelsen til orientering på det førstkommende bestyrelsesmøde.


Turneringslederen er ansvarlig for afviklingen af holdturneringer.


Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte udvalg i eller uden for bestyrelsen samt udpege enkeltmedlemmer til løsning af særlige opgaver. Udpegning til opgaver af varig karakter foretages som hovedregel på bestyrelsens konstituerende møde for en 1-årig periode.

Formanden eller næstformanden er selvskrevne delegerede ved Den Danske Billard Unions repræsentantskabsmøder. Herudover vælger bestyrelsen de øvrige delegerede blandt de aktive medlemmer i eller uden for bestyrelsen.

 

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den afholdes ordinært hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes skriftligt eller elektronisk sammen med indkaldelse af forslag ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne med 14 dages varsel.


Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:

a. Formandens beretning

b. Turneringslederens beretning

3. Regnskab og status.

4. Kontingentfastsættelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Budget.

7. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer

b. Bestyrelsessuppleant

c. Revisor

d. Revisorsuppleant

8. Eventuelt. (Herunder kan intet besluttes, men udtalelser tages til efterretning.)


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, træffes på basis af stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.


Vedtægtsændringer gennemføres ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


Stemmeret på generalforsamlingen opnås efter det fyldte 16. år.


Alle valg til tillidsposter gælder for 2 år. Suppleanter er på valg hvert år. Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, ligesom skriftlig afstemning i øvrigt skal ske, hvis der fremsættes ønske herom.


Under eventuelt kan intet besluttes, men udtalelser tages til efterretning.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 21 dage efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne med tydelig angivelse af dagsordenens punkter.


§ 6. Kontingent

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

I visse tilfælde kan bestyrelsen bevilge midlertidigt nedsat kontingent.


Ved kontingentrestance ud over 1 måned ophører medlemsskabet automatisk.


Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr, som opkræves ved for sen indbetaling.

 

§ 7. Regnskab og revision

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for en 2-årig periode og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.

1. revisor er på valg på lige årstal.

2. revisor er på valg på ulige årstal.

Revisorsuppleant er på valg hvert år.


Regnskabet løber fra d. 1.1. til d. 31.12.


Revisorerne foretager en kritisk gennemgang af årsregnskabet og fremsætter eventuelle kritiske bemærkninger på generalforsamlingen.


Revisorerne kan til enhver tid kræve regnskabet til gennemgang.

Herunder kan revisorerne forlange samtlige bilag forelagt tillige med dokumentation for tilstedeværelsen af de bogførte beholdninger.

 

§ 8. Passive medlemmer og æresmedlemmer

Passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens sportslige aktiviteter, men har på generalforsamlingen taleret, men ikke stemmeret.


Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.


Status som æresmedlem er livsvarigt og medfører kontingentfritagelse.

Til æresmedlem kan udnævnes enhver, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben eller for dansk billardsport i øvrigt.

 

§ 9. Karantæne og eksklusion

Udviser et medlem en adfærd, som er groft forstyrrende for spillets udøvelse eller for andre medlemmers trivsel, til skade for Grenaa Billard Clubs omdømme udadtil, eller i det hele taget i strid med klubbens ordensreglement, kan bestyrelsen idømme det omhandlede medlem en karantæne af kortere eller længere varighed. Dog kun til førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang, men kun under den pågældende sags behandling. Medlemmet har taleret, men ikke stemmeret. Ved generalforsamlingen afgøres det under hensyntagen til sagens karakter, om karantænen skal forlænges og i givet fald hvor længe, samt om medlemmet eventuelt skal ekskluderes.

 

§ 10. Opløsning

Opløsning af Grenaa Billard Club kan kun gennemføres ved en generalforsamlingsbeslutning - ordinær eller ekstraordinær - og forudsat, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for forslaget.  Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i disse henseender, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


Den således indkaldte ekstraordinære generalforsamling kan opløse klubben uden hensyntagen til de fremmødtes antal, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for opløsningen.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

 

Senest revideret:   April 2017


Grenaa Billard Club . Pavillonen, kælderen . Kærvej 11 . 8500 Grenaa . E-mail gbc85@live.dk